Aufgrund der großen Interesse müssen wir übergehend das Programm Odmalička - Vonkleinauf aussetzen. Wenn Sie eine Begegnung planen, informieren Sie uns bitte per E-Mail: kaeser@tandem-org.de Natalie Käser

Vzhledem k velkému zájmu musíme program Odmalička - Vonkleinauf dočasně pozastavit. Pokud plánujete setkání, informujte nás prosím e-mailem: jindrova@tandem-org.cz  Kateřina Jindrová

Von klein auf - Odmalička 2024

Das Förderprogramm "Von klein auf - Odmalička" wird aus Mitteln der Bayerischen Staatskanzlei und des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds ko-finanziert.
Program podpory "Odmalička - Von klein auf" je financovám z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorské státní kanceláře.

Antrag auf Förderung eines Projekts im Vorschulbereich / Žádost o financování v programu česko-německých setkávání dětí

Dies ist ein gemeinsamer Antrag für beide Partnereinrichtungen. Er kann nacheinander von beiden Partnereinrichtungen ausgefüllt werden, wobei jeder Partner die Daten in eigener Sprache eingeben soll (deutscher Partner auf Deutsch und tschechischer Partner auf Tschechisch). Beachten Sie bitte den Hinweis am Ende des Formulars. 

Toto je společná přihláška pro obě partnerská zařízení. Partnerské organizace ji monou vyplnit postupně, přičemž každý z partnerů zadává údaje ve svém jazyce (německý partner v němčině a český partner v češtině). Věnujte prosím pozornost informacím uvedeným na konci formuláře.

Informationen zum Projekt / Základní údaje o projektu

Antragsteller / Žadatel:

Partnerorganisation aus Deutschland / Partnerská organizace z Německa

DE:

Bankverbindung DE

Partnerská organizace z Česka / Partnerorganisation aus Tschechien

CZ:

Beschreibung des Projekts DE

Popis a cíle projektu CZ

Angaben zu der bisherigen Zusammenarbeit mit dem Projektpartner / DE

Dosavadní spolupráce a zkušenosti s partnerskou organizací / CZ


Übersicht der geplanten Aktivitäten / Harmonogram plánovaných česko-německých aktivit

Auf Tschechisch oder Deutsch ausfüllen / Vyplňte v češtině nebo v němčině.


Übersicht der geplanten Projektausgaben / Plánovaný přehled výdajů projektu:

Bitte geben Sie die Beträge (in EUR) für jede Kostenart an, die Sie bei Tandem (aus Mittel des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds oder der Bayerischen Staatskanzlei) für Ihre Einrichtung beantragen. Die Antragssumme kann max. 1.500 EUR betragen. (Der tschechische Partner gibt eigene geplante Projektkosten gesondert weiter unten ein.)

DE:

Vyplňte prosím za parnera z Česka částky v Kč k jednotlivým položkám nákladů, které požadujete od Tandemu (z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti) (partner z Německa zadává vlastní plánované náklady na projekt samostatně výše).

CZ

Sie können nun Ihr Antrag speichern. Damit wird er in Modus "in Bearbeitung" gesetzt, das heißt, er kann weiter bearbeitet werden. Bitte kopieren Sie den generierten Link (s.u.) in den Browser und teilen ihn mit Ihrem Projektpartner, damit er die Daten für die Partnereinrichtung eintragen kann. 

Erst wenn alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, können Sie (oder Ihr Projektpartner) den Antrag mit einem Klick auf "odeslat / senden" einreichen. Nach der endgültigen Einreichung kann der Antrag nicht mehr geteilt oder bearbeitet werden.

Nyní můžete přihlášku "Uložit v rozpracované verzi". Vygenerovaný odkaz prosím použijte pro sdílení této společné přihlášky s projektovým partnerem. Ten může doplnit údaje za svou stranu.

Teprve po vyplnění všech požadovaných polí můžete vy (nebo váš projektový partner) žádost odeslat kliknutím na tlačítko "odeslat / senden". Po konečném odeslání již nelze žádost sdílet ani upravit.

Rozpracovanou verzi formuláře je možné sdílet s dalšími na adrese
Teilen Sie den Antrag mit Ihrem Projektpartner unter:
https://tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=336045&c=804209-20240424234513